HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011

1. Tải về toàn văn kỷ yếu Hội nghị khoa học tại đây >> Ky_yeu_HNKH.doc

2. Thông báo số 115/TB-KHCN ngày 15/4/2011 V/v tổ chức HNKH thường niên cấp trường năm học 2010-2011 :

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
                   Số: 115 /TB - KHCN
        Hà Nội, ngày 15 tháng 04  năm 2011
THÔNG BÁO KHẨN
V/v: Tổ chức Hội nghị khoa học thường niên cấp Trường năm học 2010-2011
 
                         Kính gửi:
                                                    Các đơn vị thuộc Trường
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học - Công nghệ thông báo:
 
1. Hội nghị khoa học thường niên cấp Trường năm học 2010-2011 được tổ chức vào thứ Sáu ngày 06/5/2011 theo phương thức sau:
+ Phiên toàn thể: Tại Hội trường Vũ Đình Liên; Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa; Thời gian: Từ 08h00 đến 09h00.
+ Làm việc tại các tiểu ban chuyên môn: Tại các phòng học khu giảng đường B2; Thành phần bắt buộc: Toàn bộ giảng viên và cán bộ nghiên cứu thuộc Trường; Thành phần được khuyến khích: NCS, học viên cao học và sinh viên; Thời gian: Từ 09h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h00.
+ Phiên bế mạc: Tại Hội trường Vũ Đình Liên; Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa và Trưởng các tiểu ban chuyên môn; Thời gian: Từ 16hh00 đến 16h30.
+ Toàn Trường được nghỉ dạy-học cả ngày để tham dự HNKH.
+ Ghi danh và nhận tài liệu tại bàn đón tiếp
2. Trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu có trách nhiệm:
 - Chỉ đạo đơn vị do mình quản lý nộp bản cứng và bản mềm các tài liệu sau về Trường qua Phòng KHCN trước 16h30 ngày 20/4/2011:
(i) Danh sách các báo cáo khoa học do các bộ môn thuộc đơn vị đề nghị được trình bày tại HNKH Trường (có sắp xếp theo danh mục các chủ đề đã công bố trong Thông báo đã phát hành qua đường văn thư, trên mạng điều hành 112 và trong trang ‘Khoa hoc - Công nghệ’ trên website của Trường).
(ii) Toàn văn các báo cáo khoa học của cán bộ. Nhất thiết phải có phần Tóm tắt (độ dài xấp xỉ 300 từ) trong mỗi báo cáo và trình bày theo mẫu chế bản trong Phụ lục đính kèm Thông báo này.
(iii) Báo cáo KHCN năm học 2010-2011 và Kế hoạch KHCN năm học 2011-2012 của đơn vị.
(iv) Danh sách cán bộ do đơn vị đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng về thành tích hoạt động KHCN trong năm học.
- Quản lý, đôn đốc cán bộ trong đơn vị tham dự HNKH đầy đủ, đúng giờ. 
Bản mềm của các tài liệu trên được yêu cầu gửi đồng thời theo ba địa chỉ e-mail sau: vodaiquang@yahoo.com (để quản lý, theo dõi), quangdhnn@yahoo.com (để chế bản, lưu trữ), giasong0306@yahoo.com (địa chỉ thay thế, phòng ngừa trục trặc kỹ thuật ở hai địa chỉ trên).
3. Các đơn vị thuộc trường lưu ý thực hiện tốt những công việc đã được Hiệu trưởng phân công tại Thông báo đề ngày 29/3/2011 về việc Phân công chuẩn bị cho HNKH Trường lần thứ 31.
 
Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cán bộ thuộc Trường thực hiện nghiêm túc công việc trên.
 
Trân trọng thông báo.
 

 

Nơi nhận:
 
- Như trên (để thực hiện)
- BGH (để báo cáo)
      - Lưu KHCN, HCTH
T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
 
                               
 
                    PGS.TS. VÕ ĐẠI QUANG
 
 
 

 

 
                                Phụ lục
                      Mẫu Báo cáo khoa học
            + Khổ giấy A.4
            + Lề trên:          2,5 cm                          + Lề dưới:        2,5 cm
+ Lề trái:           3,0 cm                          + Lề phải:         2,5 cm
+ Cỡ chữ:         13         Times New Roman
+ Dãn dòng (Line spacing):                    Exactly 20 pt
+ Tên bài:         Chữ Hoa (cỡ chữ 15 Times New Roman)
+ Học hàm, học vị, tên tác giả
+ Đơn vị công tác
+ Tóm tắt (khoảng từ 7-10 dòng)
+ Nội dung bài viết
+ Tài liệu tham khảo
Ví dụ:
BÀN VỀ NGỮ NGHĨA ĐẤT NƯỚC HỌC
 
PGS. TS. XXXXXXXXXX
Khoa ............
 
Tóm tắt: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nội dung
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tài liệu tham khảo